Jordborrning / Augerborrning

Vid Jordborrning / Augerborrning installeras ett skyddsrör. Även kallat foderrör, som kan vara ståltub eller Hobasrör. Skyddsröret kan användas för infodring av vattenledningar, fjärrvärmeledningar, bredband, elkabelrör mm. Foderröret kan själv fungera som mediarör vid t.ex. vägtrummor, dagvattenledningar mm.

Dimensioner
168 - 1400 mm
Tryckkrafter
Upp till 250 ton
Längder
Upp till 80 m

Användningsmråden
Denna metod används för VA-ledningar, självfallsledningar, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, bredband mm. Ledningar ända upp till 1400 mm kan jordborras.

Funktion
Denna schaktfria metod bygger på att ett rör pressas in i marken. Massorna som bildas i röret vid intryckningen matas ut med hjälp av skruvar. Skruvarna även kallade augerskruvar har samma dimension som röret invändigt därmed blir röret direkt fritt från massor. Detta leder till en säkrare framdrift i jämförelse med t.ex. ”ramning” då röret under stora delar av tryckförloppet går fullt med massor. Jordborrning används främst i lera, sand samt gynnsam morän. Vid tuffare markförhållanden är hammarborrning att föredra.