Hammarborrning

Hammarborrning är en metod av schaktfri ledningsdragning som främst används vid tuffa markförhållanden. Metoden lämpar sig för blockrik mark, morän, sprängsten, fyllning samt rent berg.

Dimensioner
139 - 406 mm
Längder
Upp till 80 m

Användningsmråden

Denna metod används för VA-ledningar, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, bredband mm.

Funktion
En tryckluftsdriven hammare med borrkrona driver ståltuben in i marken. Se metodbeskrivningen för hammarborrning för mer information.